FASERING

Conform de DNR-STB 2009 wordt het traject van idee tot in-gebruik-name opgedeeld in 10 fases. Afhankelijk van de omvang van het bouwplan en de wensen van de opdrachtgever worden de architecten werkzaamheden per fase geselecteerd die nodig zijn om het bouwplan tot realisatie te brengen. Een kleinschalig eenvoudig bouwplan is uiteraard sneller en eenvoudiger te ontwikkelen dan een seriematig plan gecombineerd met stedenbouw en interieurontwerp. Door vooraf een juiste inschatting te maken van de benodigde werkzaamheden worden onnodige kosten voorkomen.

01 Initiatief / Haalbaarheid

Het doel van deze fase is:
• het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:
• het analyseren en formuleren van de huisvestingsbehoefte van de
gebruikersorganisatie(s) of – in het geval van projectontwikkeling – de
marktvraag;
• het vaststellen van de ambities van de opdrachtgever en, indien bekend, de gebruikersorganisatie(s);
• het onderzoeken van het gewenste gebouw- en locatietype;
• het onderzoeken van de planologische, functionele, economische en juridische haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen;
• indien van toepassing: het kiezen van een locatie (NB: een gegeven
locatie kan ook uitgangspunt zijn voor het initiatief).
De fase eindigt met een beslissing van de opdrachtgever om het project al dan niet voort te zetten met de opstelling van een Programma van Eisen.

02. Projectdefinitie

Het doel van deze fase is:
• het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen,
wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:
• het analyseren van de te huisvesten organisatie(s) en de processen of
activiteiten die met de huisvesting moeten worden geaccommodeerd;
• het opstellen van (prestatie-)eisen, wensen, verwachtingen en
voorwaarden met betrekking tot het bouwwerk en het documenteren daarvan in een Programma van Eisen.

03 Structuurontwerp (SO)

Het doel van deze fase is:
• het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat
deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:
• het maken van een stedenbouwkundig plan wat betreft bebouwing en
landschap;
• het ontwerpen van de hoofdvorm en de hoofdindeling van de bebouwing
‘vlekkenplan’;
• het verkennen van de constructieve opzet (principes van de
hoofddraagstructuur);
• het adviseren inzake mogelijke energievoorziening- en
installatieconcepten.

04 Voorontwerp (VO)

Het doel van deze fase is:
• het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk,
zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:
• het uitwerken van de stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk in
de omgeving;
• het ontwerpen van de functionele en ruimtelijke indeling;
• het ontwerpen van de architectonische verschijningsvorm;
• het maken van een conceptueel ontwerp voor de buitenruimte;
• het uitbrengen en verwerken van richtinggevende adviezen op het
gebied van bouwfysica en akoestiek;
• het ontwerpen van de hoofdopzet van de draagconstructie, inclusief
voorlopige materiaalkeuze en globale dimensionering;
• het ontwerpen van de hoofdopzet van de installaties, ten behoeve van de
inpassing in het bouwproject;
• het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief,
installatietechnisch);
• het ontwikkelen van een brandveiligheidsconcept.

05 Definitief Ontwerp (DO)

Het doel van deze fase is:
• het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk,
zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:
• het vastleggen van de definitieve stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk;
• het vastleggen van de definitieve ruimtelijke indeling;
• het vastleggen van de architectonische verschijningsvorm;
• het (globaal) bepalen van toe te passen materialen, afwerkingen en bouwtechnische uitwerking t.b.v. de definitieve beeldvorming;
• het vastleggen van het definitieve ontwerp voor de buitenruimte;
• het ondersteunen van de DO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;
• het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van de draagconstructies, inclusief ontwerpberekeningen;
• het werken van de definitieve hoofdopzet van de installaties, inclusief definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen
• het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch);
• het uitbrengen van brandveiligheidsadviezen;
• het aanvragen van de bouwvergunning.

06 Technisch Ontwerp (TO)

Het doel van deze fase is:
• het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van
het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:
• het uitwerken van het Definitief Ontwerp in ‘technische’ tekeningen met definitieve indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimten- en bouwdeelspecificaties, maatvoeringen en detailleringen;
• het technisch specificeren van het ontwerp voor de buitenruimte;
• het ondersteunen en sturen van de TO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;
• het uitwerken van het constructief ontwerp in een palenplan, plattegronden en doorsneden van de draagstructuur, inclusief maatvoeringen van constructiedelen en principedetailleringen;
• het maken van constructieve hoofdberekeningen;
• het maken van gedetailleerde installatieberekeningen;
• het maken van installatietekeningen met o.a. dimensionering en maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van installaties eenduidig worden vastgelegd en klimaatcondities per ruimte;
• het opstellen van technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) voor bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk;
• het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch).

07 Prijs- en contractvorming (PC)

Het doel van deze fase is:
• het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de
uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak
• het adviseren van de opdrachtgever omtrent de wijze van aanbesteden (indien van toepassing);
• het aankondigen, voorbereiden en houden van de aanbesteding (indien van toepassing);
• het verstrekken van bestedingsstukken;
• het verstrekken van inlichtingen aan (de) potentiële aanbieders;
• het beoordelen van door de aanbieder(s) ingediende uitwerkingen, plannen of alternatieven;
• het voeren van onderhandelingen met aanbieders over prijs en kwaliteit;
• het adviseren van de opdrachtgever omtrent de gunning;
• het voorbereiden van de contractvorming.

08 Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

Het doel van deze fase is:
• het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de
productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.
De werkzaamheden van adviseurs omvatten in deze fase in hoofdzaak:
• het maken van bouwuitvoeringstekeningen (‘werktekeningen’) voor bouwkundig werk, constructies en installaties, inclusief de onderlinge afstemming daarvan;
• maken van vormtekeningen van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige en constructieve componenten;
• het voorbereiden, verzorgen en/of coördineren van de detailengineering van (deel)constructies;
• het controleren van uitwerkingen door leveranciers van deelconstructies en het bewaken van de constructieve samenhang;
• het maken van gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle installatieonderdelen.

09 Uitvoering - directievoering

Het doel van deze fase is:

 • het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

Mogelijke werkzaamheden van adviseurs omvatten in deze fase in hoofdzaak:

 • het voeren van de directie: het vertegenwoordigen van de opdrachtgever

in alle zaken die de uitvoering van het bouwproject betreffen (voor zover het tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij(en) geslotencontract zich daar niet tegen verzet);

 • het houden van toezicht op de uitvoering van het werk conform de contractstukken;
 • het ondersteunen van directie en toezicht op het gebied van architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur,constructies en installaties;
 • het opnemen van het werk na uitvoering, het houden van deoplevering(en) en het verzorgen en vaststellen van het proces-verbaal van oplevering.

BNA
De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De toegevoegde waarde van een architectenbureau volgens de BNA;

 • Architectenbureau’s bieden toegevoegde waarde in de bouwsector, omdat zij in staat zijn complexe opgaven in een vroeg stadium te verbeelden, wensen van bewoners, gebruikers en opdrachtgevers te vertalen en te komen met slimme ruimtelijke oplossingen. Bovendien hebben zij een verbindende rol in de keten van samenwerkende partijen.
 • Architectenbureau’s die zijn aangesloten bij de branchevereniging, de BNA, leveren deze meerwaarde. Hierdoor wordt in elk fase van het bouwproces waarde gecreëerd vanaf het eerste gesprek tot aan de oplevering. Daarbij wordt rekening gehouden met het toenemende belang van het toekomstig onderhoud.
 • BNA architectenbureau’s staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister ( en voldoen aan de opleidingseisen van de EU)
 • hebben minimaal 2 jaar praktijkervaring
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid
 • zijn verplicht zich jaarlijks bij te scholen
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd
 • zijn gehouden aan de gedragsregels van de BNA

Kracht van de architectuur volgens de BNA

Architecten zorgen niet alleen voor goede gebouwen, maar ook voor betere zorg-, onderwijs-, en werkomgeving. Dat is de kracht van de architectuur. Bovendien zorgt de branche voor innovatie of het nu gaat om duurzamer leven, slimmer omgaan met kostbare ruimte of het toepassen van betere materialen. De BNA zet zich als branchevereniging in voor een sterke architectenbranche, die aantoonbaar meerwaarde biedt voor de samenleving.