Algemene voorwaarden consument–architect

Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument–architect CR 2013

uitsluitend van toepassing op overeenkomsten Inktviz architecten & opdrachten verstrekt aan Designzimmer.

Bron : BNA (branchevereniging Nederlandse architectenbureaus)

Artikel 1

Uitvoering opdracht

1
De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.

2
De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft
en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

3
De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door de architect.

4
Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

5

Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeenge- komen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6).

Artikel 2

Advieskosten

1
Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

a
op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;

b
door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

c
naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

2
De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

a
na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;

b
door de opdrachtgever verlangde wijzigingen.
De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

3
De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3

Betaling

1
De architect declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussen- tijd van minstens één maand. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.

2
Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van die declaratie.

3
Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag,
met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.

4

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

5
Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan ver- bonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdracht- gever die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

Artikel 4 Gebruik ontwerp

11

De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren. 2
De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met de architect. 3
De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden ver- binden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De architect zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5

voortijdige Beëindiging

1
De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen.
De architect kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2
Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de architect de tot dan toe gemaakte kosten.

3
Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van de architect. De architect weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6

Vertraging

1

Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onder- broken door omstandigheden die de architect niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de kosten /schade zo veel mogelijk.

2
Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7

Aansprakelijkheid

1

De architect is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare te- kortkoming van de architect in de nakoming van zijn verplichtingen.

2
Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend architect kan en behoort te vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

3
Indien de opdrachtgever vindt dat de architect is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

4
De architect vergoedt per opdracht maximaal € 75.000 aan schade. Indien de advieskosten hoger zijn €75.000 is de schadevergoeding gelijk aan die advieskosten, met een maximum van € 1.000.000.

5
De aansprakelijkheid van de architect vervalt na vijf jaar, vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Artikel 8

Geschillen

1
Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

2
Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen op- drachtgever en architect ontstaan, worden beslecht door de burger- lijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9

Depot

De Rechtsverhouding consument – architect CR 2013, verkort aangehaald als “CR 2013”, is gedeponeerd ter
griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Depot loopt.

AANVULLEND I.V.M. OMGEVINGSWET

De omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. Kijk hiervoor op : OMGEVINGSWET

Uw ‘uitvraag’ of ‘opdracht’ aan ons als professioneel opdrachtgever, óók de particulier opdrachtgever wordt daarmee bedoeld,  is van belang, ons advies : lees u goed in en raadpleeg eventueel uw gemeente of provincie. Wij kunnen uitsluitend handelen naar de opdracht die door u aan ons is verstrekt. Naast een bouwvergunning welke getoetst wordt aan het bouwbesluit voor uw te bouwen bouwwerk(-en) dient u aan veel andere regels te voldoen. Let er op dat buiten uw opdracht aan ons, u mogelijk ook andere onderzoeken dient uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan een Flora- en Fauna onderzoek. Lees u goed in en zorg zo goed als mogelijk dat u kunt anticiperen op ‘verassingen’ achteraf.

Raadpleeg uw gemeente tevens of zij beleid hebben op het gebied van buurtparticipatie en/of u hiermee om moet gaan, voorafgaand én tijdens uw planvorming.