NIEUWBOUW & VERBOUW EXTERIEUR & INTERIEUR PARTICULIER & KLEIN ZAKELIJK VAN PLANVORMING TOT EN MET OPLEVERING

Het bouwkundig teken-& adviesbureau gericht op de particuliere en klein zakelijke markt.

Voorbereiden, uitwerken en aanvragen van de omgevingsvergunning

Bouwbesluit toets > ontwerp BENG berekening, daglichtberekening, ventilatiebalans, en algehele bouwbesluit toets

Maken van werkomschrijvingen compleet met kleur- en materiaalstaat + bemonstering

Begeleiding van de fase prijsvorming

 • Klein Doesburg 32
 • 8181 ZL HEERDE
 • 0578 – 61 70 30
 • [ bezoek uitsluitend op afspraak ]

of stuur een e-mail naar info@designzimmer.nl

Mail het bouwkundige teken- & adviesbureau

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Per project wordt vooraf bepaald welke werkzaamheden geadviseerd wordt om uit te laten werken. Zo kan het traject zo compact mogelijk blijven, en blijven de kosten overzichtelijk. Kies hieronder de omschrijving die het meest van toepassing is van uw project :

Het doel van deze fase is:
• Het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het analyseren en formuleren van de huisvestingsbehoefte van de gebruikersorganisatie(s) of – in het geval van projectontwikkeling – de marktvraag.
 • het vaststellen van de ambities van de opdrachtgever en, indien bekend, de gebruikersorganisatie(s)
 • het vaststellen van de ambities van de opdrachtgever en, indien bekend,
  de gebruikersorganisatie(s);
 • het onderzoeken van het gewenste gebouw- en locatietype;
 • het onderzoeken van de planologische, functionele, economische en
  juridische haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen;
 • indien van toepassing: het kiezen van een locatie (NB: een gegeven
  locatie kan ook uitgangspunt zijn voor het initiatief).
  De fase eindigt met een beslissing van de opdrachtgever om het project al dan niet voort te zetten met de opstelling van een Programma van Eisen.

Het doel van deze fase is:
• Het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het analyseren van de te huisvesten organisatie(s) en de processen of activiteiten die met de huisvesting moeten worden geaccommodeerd
 • het opstellen van (prestatie-)eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden met betrekking tot het bouwwerk en het documenteren daarvan in een Programma van Eisen.

Het doel van deze fase is:
• Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het maken van een stedenbouwkundig plan wat betreft bebouwing en landschap
 • het ontwerpen van de hoofdvorm en de hoofdindeling van de bebouwing ‘vlekkenplan’
 • het verkennen van de constructieve opzet (principes van de hoofddraagstructuur)
 • het adviseren inzake mogelijke energievoorziening- en installatieconcepten.

Het doel van deze fase is:

• Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk,

zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het uitwerken van de stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk in de omgeving
 • het ontwerpen van de functionele en ruimtelijke indeling
 • het ontwerpen van de architectonische verschijningsvorm
 • het maken van een conceptueel ontwerp voor de buitenruimte
 • het uitbrengen en verwerken van richtinggevende adviezen op het gebied van bouwfysica en akoestiek
 • het ontwerpen van de hoofdopzet van de draagconstructie, inclusief voorlopige materiaalkeuze en globale dimensionering
 • het ontwerpen van de hoofdopzet van de installaties, ten behoeve van de inpassing in het bouwproject
 • het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch)

Het doel van deze fase is:
• Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschiningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het vastleggen van de definitieve stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk
 • het vastleggen van de definitieve ruimtelijke indeling
 • het vastleggen van de architectonische verschijningsvorm
 • het (globaal) bepalen van toe te passen materialen, afwerkingen en bouwtechnische uitwerking t.b.v. de definitieve beeldvorming
 • het vastleggen van het definitieve ontwerp voor de buitenruimte
 • het ondersteunen van de DO-ontwikkelingen op bouw-fysische en akoestische aspecten
 • het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van de draagconstructies, inclusief ontwerp-berekeningen
 • het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van de installatie, inclusief definitieve installatie-berekeningen en capaciteitsbepalingen
 • het integreren van deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch)
 • het uitbrengen van brandveiligheidsadviezen
 • het aanvragen van de bouwvergunning

Het doel van deze fase is:
• Het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het uitwerken van het Definitief Ontwerp in ‘technische’ tekeningen met definitieve indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimten- en bouwdeelspecificaties, maatvoeringen en detailleringen
 • het technisch specificeren van het ontwerp voor de buitenruimte
 • het ondersteunen en sturen van de TO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;
 • het uitwerken van het constructief ontwerp in een palenplan, plattegronden en doorsneden van de draagstructuur, inclusief maatvoeringen van constructiedelen en principedetailleringen
 • het maken van constructieve hoofdberekeningen
 • het maken van gedetailleerde installatieberekeningen
 • het maken van installatietekeningen met o.a. dimensionering en
  maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van installaties eenduidig worden vastgelegd en klimaatcondities per ruimte
 • het opstellen van technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) voor bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk;
 • het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch)

Het doel van deze fase is:
• Het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het adviseren van de opdrachtgever omtrent de wijze van aanbesteden (indien van toepassing)
 • het aankondigen, voorbereiden en houden van de aanbesteding (indien van toepassing)
 • het verstrekken van bestedingsstukken
 • het verstrekken van inlichtingen aan (de) potentiële aanbieders
 • het beoordelen van door de aanbieder(s) ingediende uitwerkingen, plannen of alternatieven
 • het voeren van onderhandelingen met aanbieders over prijs en kwaliteit
 • het adviseren van de opdrachtgever omtrent de gunning
 • het voorbereiden van de contractvorming

Het doel van deze fase is:
• Het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het maken van bouwuitvoeringstekeningen (‘werktekeningen’) voor bouwkundig werk, constructies en installaties, inclusief de onderlinge afstemming daarvan
 • maken van vormtekeningen van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige en constructieve componenten
 • het voorbereiden, verzorgen en/of coördineren van de detailengineering van (deel)constructies
 • het controleren van uitwerkingen door leveranciers van deelconstructies en het bewaken van de constructieve samenhang
 • het maken van gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle installatieonderdelen

Het doel van deze fase is:
• Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het voeren van de directie: het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van het bouwproject betreffen (voor zover het tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij(en) gesloten contract zich daar niet tegen verzet)
 • het houden van toezicht op de uitvoering van het werk conform de contractstukken
 • het ondersteunen van directie en toezicht op het gebied van architectuur/ bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur, constructies en installaties;
 • het opnemen van het werk na uitvoering, het houden van de oplevering(en) en het verzorgen en vaststellen van het proces-verbaal van oplevering.

Het doel van deze fase is:
• Het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

 • het adviseren in de onderhoudstermijn van het project
 • het opstellen van beheerplannen
 • het opstellen van onderhoudsplannen
 • het opnemen van het werk na de onderhoudsperiode en het verzorgen van het proces-verbaal daarvan.